ARHIVA MIE » Relatiile Romania - UE » Armonizare legislativa

 Programul legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru integrarea in Uniunea Europeana, pe semestrul II 2006 (06-.02-2007)
 Programul legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru integrarea in Uniunea Europeana, pe semestrul I 2006 (actualizat 04-08-2006)
 Nota privind Programul legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru integrarea în Uniunea Europeana, pe semestrul I 2006 (15-03-2006)
 Programul legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru integrarea in Uniunea Europeana, pe semestrul II 2005
 Programul legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru integrarea in Uniunea Europeana, pe semestrul I 2005
Programul Legislativ Prioritar (la nivel de lege) pentru Integrarea in Uniunea Europeana, pe semestrul II 2004
Programul Legislativ Prioritar (la nivel de lege) pentru Integrarea in Uniunea Europeana, pe semestrul I 2004

 

 Acte normative cu relevanta comunitara publicate in intervalul ianuarie - mai 2006 (actualizat 20-11-2006)
 Acte normative care transpun direct acquis-ul comunitar publicate in intervalul ianuarie - mai 2006 (actualizat 20-11-2006)
 Acte normative cu relevanta comunitara publicate in anul 2005
 Acte normative care transpun direct acquis-ul comunitar publicate in anul 2005
 Procesul de pre-notificare
 Sistemul SOLVIT


PROCESUL DE ARMONIZARE LEGISLATIVĂ CU REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE

SCURTA ANALIZA A PREVEDERILOR CU RELEVANTA COMUNITARA DIN PROIECTUL DE REVIZUIRE A CONSTITUTIEI

Procesul de armonizare a legislatiei românesti cu reglementările comunitare reprezintă un obiectiv esential, care se regăseste în strategia de aderare a tuturor statelor candidate la calitatea de membru al Uniunii Europene si, în acelasi timp, o obligatie juridică ce decurge din Acordul European de asociere România-Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 20/1993.

Armonizarea legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar este totodată una din conditiile care determină progresul în procesul de negocieri pentru aderare, angajamentele asumate de România în documentele de pozitie referindu-se în mare măsură la adoptarea de acte normative de bază pentru domeniul respectiv.

Procesul de compatibilizare a legislatiei românesti cu normele comunitare, s-a derulat în anii anteriori pe baza Programului National de Aderare a României la Uniunea Europeană, care cuprindea si un program de armonizare legislativă pentru perioada 2002 – 2005. Acest program continea responsabilităti clare, pe capitole de acquis comunitar si era actualizat anual. Începând cu anul 2003, acest program a fost înlocuit cu alte documente programatice interne ale României, mentionate mai jos.

În baza Hotarârii Guvernului nr. 402/2004, Ministerul Integrării Europene avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislatiei nationale cu cea comunitară. Initiatorii proiectelor de acte normative au obligatia de a include, în cuprinsul documentelor de prezentare si motivare a proiectelor, mentiuni exprese privind denumirea reglementărilor comunitare respective, dispozitiile acestora care sunt transpuse în cuprinsul proiectelor, precum si indicarea măsurilor viitoare de implementare. Avizul Ministerului Integrării Europene este anterior aprobării de către Guvern a respectivelor proiecte de acte normative, iar procesul de avizare se desfăsoară potrivit Metodologiei de lucru pentru avizarea proiectelor de acte normative cu relevantă comunitară.  (29-03-2006)

Începând din anul 2001, tara noastră a accelerat, în mod substantial, procesul de armonizare a legislatiei nationale cu cea comunitară. Astfel, au fost adoptate 310 de acte normative cu relevantă comunitară, din care un număr de 235 acte normative transpun în mod direct prevederi din acquis-ul comunitar legislativ.

Lista actelor normative cu relevanta comunitara, adoptate în anul 2001, ilustrează procesul legislativ alert, si poate fi un element de pornire în evaluarea progreselor înregistrate în domeniul armonizarii legislative pentru anumite capitole de acquis comunitar în acest interval, spre exemplu: libera circulatie a mărfurilor, dreptul societătilor comerciale, transporturi, protectia si sănătatea consumatorilor, cooperarea în domeniul justitiei si afacerilor interne, uniune vamală.

În anul 2002, procesul de armonizare legislativă s-a desfăsurat într-un ritm semnificativ mai rapid, fiind adoptate un număr de circa 490 de acte normative cu relevantă comunitară, din care peste 300 realizează transpunerea directă a normelor europene în legislatia natională.

Lista actelor normative cu relevanta comunitara, adoptate in cursul anului 2002, oferă o imagine mai clară asupra ritmului armonizării legislative, care a determinat o serie de progrese evidente, îndeosebi în următoarele domenii: criteriile politice si cele economice, libera circulatie a mărfurilor, libera circulatie a serviciilor, agricultura, politica socială si ocuparea fortei de muncă, telecomunicatii si tehnologia informatiei, protectia mediului, justitie si afaceri interne.

În anul 2003, procesul de armonizare legislativă a fost derulat pe baza Programului legislativ pentru sustinerea procesului de aderare la Uniunea Europeana, pentru perioada noiembrie 2002 – decembrie 2003, care constituia parte componentă a Planului de măsuri prioritare pentru integrare europeană (noiembrie 2002 – decembrie 2003). Programul a urmărit, în mod esential, îndeplinirea cerintelor exprimate de Comisia Europeană în Raportul de tară pe anul 2002. În acest interval de timp, Ministerul Integrării Europene a asigurat informarea bilunară a Guvernului privind stadiul îndeplinirii, de către ministere si alte institutii responsabile, a măsurilor incluse în program.

Efortul legislativ de compatibilizare a legislatiei românesti cu acquis-ul comunitar în anul 2003 a fost superior anilor precedenti si se înscrie în aceeasi tendintă pronuntat ascendentă evidentă începând cu anul 2001. Din punct de vedere statistic, credem că este de interes faptul că numărul actelor normative interne cu relevantă comunitară s-a ridicat la peste 820, în timp ce actele normative care preiau în mod direct norme ale Uniunii Europene s-au cifrat la peste 410. Lista actelor normative publicate în anul 2003 este ilustrativă pentru acest efort legislativ, ca si pentru progresele realizate în privinta unora dintre capitolele de acquis comunitar, cum ar fi: libera circulatie a mărfurilor, libera circulatie a persoanelor, agricultura, transporturile, impozitarea, politica în domeniul protectiei mediului, protectia consumatorilor si a sănătătii, justitia si afacerile interne, controlul financiar.

Progresele înregistrate in anul 2003 în directia transpunerii legislatiei comunitare privesc îndeosebi următoarele domenii: criteriile politice si cele economice, libera circulatie a mărfurilor, libera circulatie a serviciilor, agricultura, politica socială si ocuparea fortei de muncă, telecomunicatii si tehnologia informatiei, protectia mediului, justitie si afaceri interne.

Lista actelor normative cu relevanta comunitara publicate în 2004 reflecta în mod riguros ritmul legislativ sustinut pentru armonizarea cu normele Uniunii Europene, în acest context, o importanta aparte prezentând actele normative care asigura transpunerea directa a acquis-ului în sistemul de drept românesc.

Anul 2004 a marcat progrese importante în procesul de armonizare a legislatiei românesti cu legislatia comunitara. În vederea asigurarii unui proces legislativ fluid si eficient, care sa permita respectarea termenelor de finalizare a masurilor asumate în cadrul pregatirii României pentru aderare, Ministerul Integrarii Europene, în urma consultarii cu celelalte ministere si institutii cu responsabilitati în domeniu, a elaborat Programul legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru integrarea în Uniunea Europeana, pe semestrul I 2004. La sfârsitul primei sesiuni ordinare a Parlamentului din acest an, au fost adoptate 82 de legi din rândul actelor normative incluse în acest program.

Pentru a doua jumatate a anului 2004, a fost elaborat Programul legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru integrarea în UE, pe semestrul II 2004, continând 69 de acte normative.

Cele doua programe au cuprins legile relevante atât pentru capitolele de negociere, cât si pentru criteriile politice si economice pe care a trebuit sa le îndeplineasca România. Adoptarea acestor legi a fost necesara pentru finalizarea negocierilor pâna la sfârsitul anului 2004.

Procesul a continuat si în anul 2005. La propunerea Ministerului Integrarii Europene, Guvernul a adoptat Programul legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru integrarea în Uniunea Europeana, pe semestrul I 2005.