închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Presa » Informatii de presa » 22 mai 2008 - Precizari

Tinând evenimentele petrecute în China în ultima perioadã si având în vedere cã în România conditiile seismice sunt dintre cele mai severe din Europa, Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor face câteva precizãri importante pentru informarea corectã a opiniei publice cu privire la actiunile realizate pentru reducerea riscului seismic:
 
România si în mod deosebit Municipiul Bucuresti, capitala europeanã cea mai vulnerabilã la risc seismic, se confruntã cu problemele generate de un fond construit vechi, situat cu preponderentã in zona centralã, compus din clãdiri construite între anii 1920-1940, care au fost supuse cutremurelor de mare intensitate din anii 1940 si 1977.

La aceastã categorie de constructii se impune executarea de lucrãri ample de consolidare structuralã.
 
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul constructiilor, a completat succesiv legea privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente – OG nr. 20/1994, astfel cã în prezent existã cadrul legal de acordare a unor facilitãti financiare deosebite pentru proprietarii-persoane fizice, ai locuintelor situate în clãdirile de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public. Deasemenea, pentru urgentarea actiunilor de consolidare, legislatia prevede sanctiuni, termene limitã de punere în sigurantã a constructiilor vulnerabile si împuterniceste autoritãtile administratiei publice locale sã intervinã prin toate mijloacele legale, pentru asigurarea accesului în spatiile supuse lucrãrilor de consolidare, acolo unde proprietarii obstructioneazã desfãsurarea actiunilor.

Proprietarii care se înscriu în programul de consolidare a clãdirilor beneficiazã de facilitãti importante:

 • expertizarea clãdirilor si proiectarea lucrãrilor de consolidare sunt asigurate din fonduri de la bugetul de stat
 • pentru familiile care realizeazã venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câstigul salarial mediu net lunar pe economie, fondurile necesare lucrãrilor de consolidare sunt asigurate de la bugetul de stat
 • familiile care realizeazã venituri mai mari trebuie sã achite costurile lucrãrilor în rate lunare egale, fãrã dobândã, cu duratã de rambursare de pânã la 25 de ani, sume ce se vor constitui într-un depozit special, la dispozitia consiliilor locale, pentru finantarea în continuare a actiunilor de consolidare.
 

Pentru impulsionarea consolidãrii clãdirilor, prin modificãrile aduse legislatiei, în 2007, au fost impuse sanctiuni si termene limitã pentru realizarea acestor actiuni:

 • nerespectarea obligatiei de a depune documentatia pe baza cãreia primãria poate sã stabileascã obligatia de platã, în raport cu cotele-pãrti indivize din proprietatea comunã aferente fiecãrei proprietãti individuale, în termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de cãtre autoritãtile administratiei publice locale
  Sanctiune: amendã de la 500 lei la 1000 lei

 • nerespectarea obligatiei de realizare si amplasare a panourilor de  înstiintare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertizã tehnicã
  Sanctiune: amendã de la  5 000 lei la 7 000 lei

 • nerespectarea prevederilor privind inventarierea clãdirilor prevãzute la art. 2 alin.(11) si notificarea în scris  proprietarilor/asociatiilor de proprietari a obligatiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrãrilor de consolidare
  Sanctiune: amendã de la  7 000 lei la 10 000 lei

 • nerespectarea prevederilor art. 10 alin (1) lit. a)si b) privind contractarea  proiectãrii/executiei lucrãrilor de consolidare în termen de 2 ani de la notificarea încadrãrii în clasa I de risc seismic a clãdirii, respectiv de la data finalizãrii proiectului de consolidare
  Sanctiune: amendã de la  10 000 lei la 15 000

 • nerespectarea de cãtre autoritãtile publice locale a obligatiilor privind avertizarea populatiei prin amplasarea panourilor de înstiintare, inventarierea clãdirilor, notificarea proprietarilor, contractarea în termen a proiectãrii si executiei lucrãrilor de consolidare.
  Sanctiune: amendã de la 5.000 lei, la 15.000 lei

Tot prin modificãrile legislative din 2007,  autoritãtile publice locale au fost abilitate:

 • sã aprobe prin Dispozitie de primar decizia de interventie privind expertizarea tehnicã, proiectarea  si executia lucrãrilor de consolidare în cazul în care nu existã acordul proprietarilor notificati; dispozitia de primar tine loc de hotãrâre a asociatiei de proprietari;
 • ori de câte ori constatã refuzul proprietarilor de a permite intrarea în locuintã în vederea efectuãrii lucrãrilor necesare de expertizare, proiectare si executie, sã actioneze, prin procedurã presedintialã, asupra proprietãtii particulare cu concursul organelor de ordine publicã prin restrângerea folosintei încãperilor sau evacuarea, pe timpul desfãsurãrii lucrãrilor de consolidare a constructiilor în cauzã, a persoanelor care nu au permis accesul în spatiul afectat executiei lucrãrilor de consolidare.
 • sã despãgubeascã proprietarul, la cererea acestuia, cu valoarea locuintei, asigurându-i acestuia calitatea de chirias în spatiul respectiv  pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrãrilor de consolidare. 
   

Urmare inventarierii clãdirilor de locuit cu niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, efectuatã în perioada 1995-1997, în temeiul Ordinului comun SGG-MLPAT nr.770/6173/1997 s-au întocmit listele clãdirilor de locuit expertizate tehnic si încadrate în clasa I de risc seismic. Aceste liste sunt afisate pe site-urile autoritãtilor publice locale si  pe cel al Primãriei Municipiului Bucuresti, precum si pe site-ul MDLPL.
 
Numai în  Municipiul Bucuresti au fost identificate peste 392 de imobile expertizate tehnic si încadrate în clasa I de risc seismic, context în care Comisia Nationalã Tehnicã pentru Reducerea Riscului Seismic a avizat lista cuprinzând 126 de clãdiri cu peste P+4 etaje, construite înainte de anul 1940, care prezintã pericol public.
 
În baza prevederilor actelor normative în vigoare, Primãria Municipiului Bucuresti a notificat asociatiile de proprietari din clãdirile nominalizate în listã,  privitor la obligatiile ce le revin referitor la lucrãrile de interventie si modul de asigurare a fondurilor necesare finantãrii de la bugetul de stat a cheltuielilor privind proiectarea si respectiv executia lucrãrilor de consolidare.
 
Pentru informarea populatiei asupra  surselor potentiale de producere a unor dezastre, în anul 1999 a fost initiatã actiunea de marcare a imobilelor cu panouri de avertizare (buline rosii), cu inscriptia  „clãdire în casa I de risc seismic”

Proprietarii bucuresteni din aceste clãdiri s-au simtit stigmatizati invocând restrictionarea posibilitãtii vânzãrii apartamentelor, drept pentru care marcajele au fost îndepãrtate la scurt timp dupã aplicare.

Actiunea de marcare a constructiilor încadrate în clasa I de risc seismic cu panouri de avertizare a fost reluatã în 2007, în baza Ordinului MTCT-MAI nr. 171/319/2007. Astfel, pânã la aceastã datã, au fost aplicate 258 de panouri de avertizare.
 
Având în vedere urmãrile cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scarã largã populatia, constructiile, bunurile si functiunile social-economice, mãsurile  de concepere, proiectare si executie a constructiilor reprezintã o problemã de interes national.

Totodatã, vulnerabilitatea seismicã a României este si o problemã de educatie corespunzãtoare a populatiei  în vederea asigurãrii cunoasterii/aplicãrii celor mai eficiente mãsuri de protectie în caz de seism, sens în care MDLPL a elaborat „Manualul privind educarea si protectia elevilor în caz de cutremur” si „Metodologia privind investigarea de urgentã a sigurantei post-seism a clãdirilor si stabilirea solutiilor-cadru de interventie”.

În acest sens, au fost elaborate normative si coduri de proiectare actualizate privind bazele proiectãrii structurilor în constructii, inclusiv a structurilor de zidãrie (Proiectarea seismicã a clãdirilor-P100/2006), normative care permit edificarea unor constructii care sã poatã prelua efectele negative ale unor cutremure similare celui din anul 1977.

În prezent se deruleazã etapa de elaborare a Anexelor Nationale pentru aplicarea Eurocodurilor privind proiectarea structurilor.
 
În acelasi timp, pentru asigurarea calitãtii executiei lucrãrilor de consolidare, dar si a calitãtii lucrãrilor de constructii în general, este necesarã o selectie mai riguroasã a constructorilor, pe criterii de competentã. MDLPL are în curs de elaborare un act normativ privind autorizarea/certificarea constructorilor-antreprenori pe categorii de constructii/lucrãri, în functie, în principal, de competenta tehnicã, dotarea cu utilaje, capacitatea financiarã si, mai ales, experienta în domeniu, demonstratã prin portofoliul de lucrãri similare executate de fiecare constructor-contractor.
                                   
MDLPL are în vedere totodatã promovarea unor solutii moderne de interventie la structura constructiilor: sunt în curs de elaborare studii privind aplicarea solutiei de  izolare a bazei constructiilor, precum si de consolidare a clãdirilor cu parter flexibil, bazatã pe introducerea unor amortizori seismici cu fluid vâscos în parter si cãmãsuirea metalicã a peretilor de beton armat existenti, pe primele trei etaje.
 
Stadiul programului de consolidare a clãdirilor de locuit multietajate:
 
Programul de consolidare a clãdirilor de locuit multietajate se desfãsoarã prin intermediul autoritãtilor publice locale.
Pânã la aceastã datã, au fost consolidate 12 clãdiri din care 10 clãdiri în municipiul Bucuresti.
 
În  programul de actiuni pe  anul  2008, aprobat prin HG nr 286/2008, MDLPL a inclus la finantare 69 de  clãdiri de locuit multietajate aflate în diverse faze de executie/proiectare a lucrãrilor de consolidare, 57 dintre acestea fiind situate în municipiul Bucuresti.
 
În acest moment, sunt 9  clãdiri  cu lucrãri de consolidare contractate, din care 6 clãdiri în municipiul Bucuresti si 11 clãdiri la care urmeazã sã se organizeze, în conditiile legii, contractarea executiei lucrãrilor de consolidare, din care 10 clãdiri în municipiul Bucuresti.
 
Deasemenea, existã 22  clãdiri cu proiecte de consolidare în curs de  elaborare din care 20 clãdiri în municipiul Bucuresti si 27 clãdiri la care urmeazã sã se organizeze, în conditiile legii, contractarea proiectãrii  lucrãrilor de consolidare, din care 21 clãdiri în municipiul Bucuresti.
 
În limita prevederilor bugetare  aprobate pe anul 2008, pentru acest program, a fost prevãzutã suma de 9 .500. 000 lei, din care 8 000.000 lei pentru municipiul Bucuresti.

Aceste fonduri pot fi completate în conditiile în care sumele alocate initial se dovedesc a fi insuficiente. Precizãm însã cã în nici un an sumele alocate nu au fost consumate integral de cãtre autoritãtile locale.
 
Chiar dacã MDLPL are o preocupare sustinutã pentru asigurarea integralã a sumelor de la bugetul de stat necesare finantãrii actiunilor de consolidare a clãdirilor cu destinatia de locuinte, precum si pentru îmbunãtãtirea continuã a legislatiei în domeniu care sã rãspundã tuturor cerintelor pentru o bunã derulare a programului, se constatã totusi cã  ritmul actiunilor privind proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare este total nesatisfãcãtor, în principal la nivelul municipiului Bucuresti.
 
Parte din contractele deja încheiate au fost fie reziliate, fie au fost modificate prin acte aditionale de decalare de termene, fapt de naturã a demonstra lipsa de fermitate a autoritãtilor administratiei publice locale în aplicarea de penalizãri firmelor contractante.
 
La toate acestea se adaugã si neluarea mãsurilor legale pentru suspendarea activitãtilor agentilor economici din imobilele supuse consolidãrii, care se opun actiunilor de punere în sigurantã a clãdirilor cu risc seismic.

Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã
:

Pe lângã programul de consolidare a clãdirilor de locuit multietajate, MDLPL coordoneazã si Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã, finantat  cu 74  milioane USD din credit de la Banca Mondialã si cofinantat de Guvernul României. Proiectul a demarat în 2005 si prevede consolidarea clãdirilor publice cu rol esential în rãspunsul la situatii de urgentã, a cãror functionalitate în timpul si imediat dupã producerea unui cutremur major trebuie asiguratã. Astfel, în 2007, au fost finalizate lucrãrile la 2 spitale, unul din Iasi si celãlalt din Galati, precum si la Corpul C al Academiei de Studii Economice. În acest an, sunt în curs de desfãsurare lucrãri de executie la alte 14 clãdiri, din care în acest an se vor finaliza  6 clãdiri. Pentru alte 4 clãdiri sunt lansate licitatii pentru executia lucrãrilor de consolidare.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864