Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Documentatii de urbanism necesare obtinerii avizului MDRLDOCUMENTATIILE DE URBANISM

Documentatiile de urbanism se referã la localitãtile urbane si rurale si reglementeazã utilizarea terenurilor si conditiile de ocupare a acestora cu constructii, transpun la nivelul localitãtilor urbane si rurale propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean si au caracter de reglementare specificã si stabilesc reguli ce se aplicã direct asupra localitãtilor si pãrtilor din acestea pânã la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism.

Documentatiile de urbanism sunt urmãtoarele:

TIPUL DOCUMENTATIEI

CONTINUTUL MINIMAL AL DOCUMENTATIEI

Piese scrise

Piese desenate
(planse)

Plan Urbanistic General (PUG) pentru:

 • Municipii
 • Municipii, orase sau comune ce includ statiuni balneare/ turistice declarate
 • Cerere de avizare a documentatiei, cu adresã si telefon de contact
 • Foaie de capãt
 • Memoriu general
 • Regulament local de urbanism
 • Studiu istoric, pentru zonele construite protejate propuse.
 • Avize obtinute – în copie
 • încadrarea în teritoriul
  administrativ, cu categoria de folosintã a terenurilor
 • situatia existentã – zonificare functionalã, disfunctionalitãti
 • reglementãri urbanistice
 • reglementãri pentru echiparea edilitarã
 • regimul juridic al terenurilor, obiective de utilitate publicã
 • împãrtirea în UTR-uri a intravilanului propus, cf. Regulamentului local de urbanism

Plan urbanistic zonal (PUZ) pentru:

 • Zona centralã a municipiului
 • Zone protejate ori asupra cãrora s-a instituit un tip de restrictie
 • Cerere de avizare a documentatiei, cu adresã si telefon de contact
 • Foaie de capãt
 • Memoriu general
 • Regulament local de urbanism
 • Studiu istoric, pentru zonele construite protejate
 • Avize obtinute – în copie
 • încadrarea în Planul Urbanistic General
 • situatia existentã – zonificare functionalã, disfunctionalitãti
 • reglementãri urbanistice
 • reglementãri pentru echiparea edilitarã
 • regimul juridic al terenurilor, obiective de utilitate publicã
 • împãrtirea în UTR-uri a perimetrului reglementat prin PUZ, cf. Regulamentului local de urbanism aferent

(actualizat: 03-09-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1054