Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul bazine de inot


PROGRAMUL „BAZINE DE ÎNOT

1. CADRU LEGISLATIV


2. PREZENTAREA PROGRAMULUI
Obiectivul programului este constructia de bazine de înot, finalizarea structurilor începute si rebilitarea bazinelor de înot existente. Vor fi promovate 3 tipuri de bazine:


3. BENEFICIARI
Autoritãti ale administratiei publice centrale si locale.

4. AUTORITATE DE IMPLEMENTARE
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A.

5. SURSE DE FINANTARE
Obiectivele aflate pe lista sintezã, aprobatã anual, se vor finanta de la bugetul de stat, prin MDRL, bugetul local precum si din alte surse de finantare legal constituite.

6. CARACTERISTICI DE DERULARE A PROGRAMULUI
Derularea investitiilor în constructia de bazine de înot, se realizeazã prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A., societate pe actiuni care functioneazã sub autoritatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei. Constructiile se amplaseazã pe terenuri proprietate privatã a statului sau a unitãtilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Viabilizarea terenurilor pe care se amplaseazã bazinele de înot, cade în sarcina beneficiarilor, conform documentelor urbanistice si în corelare cu graficele de executie semnate de antreprenorul general al lucrãrii.

7. ETAPE DE DERULARE
In vederea cuprinderii în programul de realizare a bazinelor de înot, beneficiarii întocmesc documentatii de solicitare, pe care le transmit cãtre Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A. Pe baza solicitãrilor motivate primite, CNI-SA întocmeste Lista sintezã, care se aprobã conform prevederilor legale. Obiectivele cuprinse în lista-sintezã sunt preluate si cuprinse în lista de investitii a CNI-SA, dupã avizarea acestora conform prevederilor legale. Pentru obiectivele de investitii propuse a fi finantate, beneficiarii predau, gratuit, pe bazã de protocol, cãtre CNI-SA, imobilul, pe toatã perioada de executie a obiectivului, conform prevederilor legale. Urmãrirea si supravegherea tehnicã a lucrãrilor se face de cãtre CNI-SA. La terminarea obiectivului, CNI-SA predã beneficiarului, cu titlu gratuit, prin protocol, atât terenul cât si obiectivul de investitii terminat.

8. ATENTIE la situatia juridicã a terenului precum si asigurarea fondurilor necesare si efectuarea în timp a tuturor diligentelor în vederea asigurãrii de cãtre UAT a utilitãtilor conform graficului antreprenorului. 

Persoana de contact :
Popescu Anca, Sef Serviciu infrastructurã ruralã, social-culturalã si sportivã
E-mail : anca.popescu@mdrl.ro

(actualizat: 03-12-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1106