Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul de consolidare si reabilitare a salilor de sport

PROGRAMUL Consolidare si reabilitare Sãli de sport existente, construite înainte de anul 2000
1. CADRU LEGISLATIV:


2. PREZENTAREA PROGRAMULUI:
În anul 2005, în urma numeroaselor semnale primite din teritoriu referitoare la existenta unor constructii aflate într-o stare avansatã de degradare si care aveau destinatia de sãli de sport, a apãrut necesitatea demarãrii programului de consolidare si reabilitare a acestor tipuri de constructii.

3. ARIA ELIGIBILÃ
Atât mediul urban cât si cel rural.

4. BENEFICIARI
Unitãtile Administrativ Teritoriale.

5. AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A.

6. SURSE DE FINANTARE
Obiectivele incluse pe lista de finantare aprobatã anual se finanteaza de la bugetul de stat, prin MDRL, bugetul local si alte surse de finantare legal constituite.

7. CARACTERISTICI DE DERULARE A PROGRAMULUI
Derularea investitiilor privind consolidarea si reabilitarea sãlilor de sport se realizeazã prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A., societate pe actiuni care functioneazã sub autoritatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei.

8. ETAPE DE DERULARE
In vederea cuprinderii în programul de realizare a lucrãrilor de consolidare si reabilitare, beneficiarii întocmesc solicitãri conform prevederilor legale, pe care le transmit cãtre Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A. Pe baza solicitãrilor primite, CNI-SA întocmeste Lista sintezã, care se aprobã conform prevederilor legale. Documentatiile tehnico-economice ãn vederea realizãrii obiectivelor de investitii prevãzute se aprobã conform legii. Pentru obiectivele de investitii finantate, beneficiarii predau, gratuit, pe bazã de protocol, cãtre CNI-SA, sala de sport ce urmeaza a fi reabilitata/consolidata si terenul aferent, pe toatã perioada de executie a acestuia. Urmãrirea si supravegherea tehnicã a lucrãrilor se face de cãtre CNI-SA. La terminarea obiectivului, CNI-SA predã beneficiarului, cu titlu gratuit, prin protocol, amplasamentul si obiectivul de investitii terminat.

9. REZULTATE ALE PROGRAMULUI
În perioada 2005-2009 au fost finalizate mai mult de 30 de sãli în cadrul acestui program.

Persoana de contact:
Popescu Anca, Sef Serviciu infrastructurã ruralã, social-culturalã si sportivã
E-mail: mailto:anca.popescu@mdrl.ro

(actualizat: 04-12-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1107