Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul de constructii de sali de sport


PROGRAMUL „SÃLI DE SPORT”1. CADRU LEGISLATIV:


2. PREZENTAREA PROGRAMULUI
Scopul programului este construirea de noi sãli de sport pe lângã institutiile de învãtãmânt de toate gradele, la orase si la sate, în vederea asigurãrii cadrului de desfãsurare a activitãtilor sportive în conditii optime de confort si sigurantã. Constructia sãlilor de sport se realizeazã pe baza proiectelor pilot, elaborate si aprobate în conformitate cu prevederile legale.Initial, prin acest program, au fost construite sãli de sport cu o capacitate de 50 locuri. Ulterior, pentru a se putea rãspunde necesitãtilor diferite între mediului urban si cel rural, începând cu anul 2005, au fost lansate 2 noi proiecte tip, cu urmãtoarele caracteristici:


3. ARIA ELIGIBILÃ
Atât mediul urban cât si cel rural

4. BENEFICIARI
Unitãtile Administrativ Teritoriale.

5. Autoritatea de implementare
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A.

6. SURSE DE FINANTARE
Obiectivele aflate pe lista de finantare aprobatã anual se finanteaza de la bugetul de stat, prin MDRL, bugetul local si alte surse de finantare legal constituite.

7. CARACTERISTICI DE DERULARE A PROGRAMULUI
Derularea investitiilor în constructia de sãli de sport se realizeazã prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A., societate pe actiuni care functioneazã sub autoritatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei. Constructiile se amplaseazã pe terenuri proprietate publicã sau privatã a statului sau a unitãtilor administrativ-teritoriale, libere de orice sarcini. Viabilizarea terenurilor pe care se amplaseazã constructiile cade în sarcina beneficiarilor, în corelare cu cu graficele de executie semnate de antreprenorul general al lucrãrii. Fac obiectul programului si structurile începute si neterminate.

8. ETAPE DE DERULARE
In vederea cuprinderii în programul de realizare a sãlilor de sport, beneficiarii întocmesc solicitãri conform prevederilor legale, pe care le transmit cãtre Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A. Pe baza solicitãrilor primite, CNI-SA întocmeste Lista sintezã, care se aprobã conform prevederilor legale. Pe baza listei sintezã aprobatã, se întocmeste lista cu obiectivele propuse a fi finantate, care se aprobã conform prevederilor legale. Pentru obiectivele de investitii finantate, beneficiarii predau, gratuit, pe bazã de protocol, cãtre CNI-SA, amplasamentul, pe toatã perioada de executie a obiectivului. Urmãrirea si supravegherea tehnicã a lucrãrilor se face de cãtre CNI-SA. La terminarea obiectivului, CNI-SA predã beneficiarului, cu titlu gratuit, prin protocol, atât terenul cât si obiectivul de investitii terminat.

9. REZULTATE ALE PROGRAMULUI
In perioada 2002-2009 au fost finalizate mai mult de 800 sãli de sport.

10. ATENTIE la situatia juridicã a terenului precum si asigurarea fondurilor necvesare si efectuarea în timp a tuturor diligentelor în vederea asigurãrii de cãtre UAT a utilitãtilor conform graficului antreprenorului.

Persoana de contact:
Popescu Anca, Sef Serviciu infrastructurã ruralã, social-culturalã si sportivã
E-mail: anca.popescu@mdrl.ro

(actualizat: 04-12-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1108