Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

HabitatHABITAT - PREZENTAREA DOMENIULUI

Activitatea MDRL în domeniul habitatului implicã realizarea cadrului strategic, legislativ si metodologic coerent în vederea îmbunãtãtirea calitãtii locuirii si asigurãrii accesului la locuinte decente pentru toti locuitorii în toate localitãtile României. Termenul de habitat, în contextul activitãtilor de urbanism si dezvoltare localã, defineste cadrul si conditiile de viatã ale unei populatii/comunitãti în general, modul de structurare/organizare al asezãrilor umane, precum si, mai ales în cazul oraselor, partea unui tesut construit special, destinat locuirii, asociat sau nu cu alte functii urbane. (Dictionnaire d’Urbanisme, II, 387-8). Termenului tehnic habitat (fr. habitat; engl. housing), îi corespunde în limba românã notiunea de locuire. Locuirea este un concept care, având la bazã locuinta, presupune un ansamblu complex de necesitãti si activitãti socio-economice legate direct sau indirect de locuintã, cum sunt : infrastructura (retele, drumuri), dotãri urbane si servicii sociale (învãtãmânt, sãnãtate, culturã, comert, transport, agrement), caracteristicile si calitatea locuintei (grad de dotare, structurã si grad de ocupare, costuri de întretinere, vecinãtãti), mediu.

În vederea identificãrii celor mai bune solutii privind accesul la locuinte adecvate si a promovãrii dezvoltãrii durabile a asezãrilor umane, în contextul accelerãrii urbanizãrii în întreaga lume, problematica locuirii este un subiect de interes pentru institutiile si organizatiile europene si internationale (Comisia Economicã pentru Europa a Natiunilor Unite UNECE - Geneva; Programul Natiunilor Unite pentru Asezãri Umane  UN-HABITAT - Nairobi), precum si pentru reuniunile periodice ale ministrilor responsabili cu dezvoltarea urbanã si locuirea la care România participã. 
 
În domeniul Habitat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei are urmãtoarele atributii:


(actualizat: 03-09-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=4323