Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urbanProgramul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezãminte culturale în localitãtile unde nu existã asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrãrilor de constructie a asezãmintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

Obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezãmintelor culturale din mediul mic urban

1. CADRU LEGISLATIV


2. PREZENTAREA GENERALA A PROGRAMULUI

Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezãminte culturale în localitãtile unde nu existã asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrãrilor de constructie a asezãmintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, are ca principale obiective:


Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A. se ocupã de implementarea obiectivelor de la punctele a) si b). Obiectivele de la punctele c) si d) realizeazã prin  Programul National de Dezvoltare Ruralã (PNDR), Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale fiind unitatea de management pentru PNDR, respectiv Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniul National.

Obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezãmintelor culturale din mediul mic urban, care se realizeazã de MDRL prin CNI-SA, se caracterizeazã prin urmãtoarele:


3.  ARIA ELIGIBILA
Mediul mic urban, respectiv localitãti urbane de rangul III, orase, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a IV-a, Reteaua de localitãti, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

4. BENEFICIARI
Autoritãtile administratiei publice centrale, precum si autoritãtile administratiei publice locale.

5. AUTORITATE DE IMPLEMENTARE
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A.

6. SURSE DE FINANTARE
Obiectivele aprobate conform prevederilor legale sunt finantate de la bugetul de stat, prin MDRL si Bugetul Local.

7. CARACTERISTICI DE DERULARE A PROGRAMULUI
Derularea investitiilor în reabilitarea asezãmintelor culturale se realizeazã prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A., societate pe actiuni care functioneazã sub autoritatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei. Imobilele trebuie sã fie proprietate privatã a statului sau a unitãtilor administrativ-teritoriale, libere de orice sarcini. 8. Etape de derulare: - În vederea implementãrii obiectivelor de la punctele a), b) si d) ale Programului a fost Constituitã Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, a cãrei presedintie este asiguratã de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National. În vederea selectãrii, unitãtile administrativ teritoriale depun un dosar care trebuie sã continã documentele prevãzute în Ghidul Operational. Primul termen de depunere a dosarelor s-a încheiat pe data de 11.09.2008. În aceastã primã sesiune au fost depuse 107 de dosare. În urma analizãrii acestora, au fost declarate conforme cu criteriile de eligibilitate 88 de dosare, iar 19 au fost declarate neconforme. Listele pot fi consultate atât pe site-ul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei precum si pe site-ul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National. Pe baza acestor liste, CNI-SA a întocmit Lista sintezã, aprobatã conform prevederilor legale.

Pentru obiectivele de investitii finantate conform prevederilor legale, beneficiarii predau, gratuit, pe bazã de protocol, cãtre CNI-SA, imobilul, pe toatã perioada de executie a obiectivului. Urmãrirea si supravegherea tehnicã a lucrãrilor se face de cãtre CNI-SA. La terminarea obiectivului, CNI-SA predã beneficiarului, cu titlu gratuit, prin protocol, atât terenul cât si obiectivul de investitii terminat.

9. ATENTIE la situatia juridicã a imobilului.
 
Persoana de contact:
Popescu Anca, Sef Serviciu infrastructurã ruralã, social-culturalã si sportivã
E-mail : anca.popescu@mdrl.ro

(actualizat: 03-12-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=4366