Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul patinoare artificialePROGRAMUL „PATINOARE ARTIFICIALE”

1. CADRU LEGISLATIV


2. PREZENTAREA PROGRAMULUI
Obiectivul programului este construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor începute si reabilitarea patinoarelor artificiale existente. Vor fi promovate 3 tipuri de patinoare artificiale, respectiv:


3. BENEFICIARI
Autoritãti ale administratiei publice centrale si locale.

4.AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A.

5. SURSE DE FINANTARE
Obiectivele aflate pe lista sintezã, aprobatã anual, se finanteaza de la bugetul de stat, prin MDRL, bugetul local si alte surse de finantare legal constituite.

6. CARACTERISTICI DE DERULARE A PROGRAMULUI
Derularea investitiilor în constructia de patinoare artificiale, se realizeazã prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A., societate pe actiuni care functioneazã sub autoritatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei. Constructiile se amplaseazã pe terenuri proprietate privatã a statului sau a unitãtilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Viabilizarea terenurilor pe care se amplaseazã patinoarele artificiale cade în sarcina beneficiarilor, conform documentelor urbanistice si în corelare cu graficele de executie semnate de antreprenorul general al lucrãrii. Fac obiectul programului si structurile începute si neterminate.

7. ETAPE DE DERULARE
In vederea cuprinderii în programul de realizare a patinoarelor artificiale, beneficiarii întocmesc documentatii de solicitare, pe care le transmit cãtre Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A. Pe baza solicitãrilor primite, CNI-SA întocmeste Lista sintezã, care se aprobã conform prevederilor legale. Obiectivele cuprinse în lista-sintezã sunt preluate si cuprinse în lista de investitii a CNI-SA, dupã avizarea acestora conform prevederilor legale. Pentru obiectivele de investitii finantate, beneficiarii predau, gratuit, pe bazã de protocol, cãtre CNI-SA, imobilul, pe toatã perioada de executie a obiectivului. Urmãrirea si supravegherea tehnicã a lucrãrilor se face de cãtre CNI-SA. La terminarea obiectivului, CNI-SA predã beneficiarului, cu titlu gratuit, prin protocol, atât terenul cât si obiectivul de investitii terminat.

8. ATENTIE la situatia juridicã a terenului precum si asigurarea fondurilor necesare si efectuarea în timp a tuturor diligentelor în vederea asigurãrii de cãtre UAT a utilitãtilor conform graficului antreprenorului. 

Persoana de contact:
Popescu Anca, Sef Serviciu infrastructurã ruralã, social-culturalã si sportivã
E-mail: anca.popescu@mdrl.ro

(actualizat: 04-12-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=4385